โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
บริการทำวีซ่า
บริการทำวีซ่า
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
กรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปส่วนตัว

เฟอร์เฟค ฮอริเดย์ by บุญทรัพย์ทัวร์ Tel: 02-0003835-6, 02-02-9987341-2 Mobile: 091-881-8991


หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา วิธีการชำระเงิน เทคนิคการเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยวตรวจสอบภูมิอากาศ

รายการทัวร์ที่คุณเลือก
รายการ ราคา จำนวน รวม
ยังไม่มีรายการทัวร์ที่คุณเลือก
จำนวนเงิน   0
 • ส่งคำสั่งจองทัวร์
 • แก้ไขรายการ
 • ข้อมูลแนะนำทัวร์ท่องเที่ยว
  แผนที่บริษัท

  วีซ่า ออสเตรเลีย

  รหัสทัวร์ : BSV 003 AUS
  ชื่อทัวร์ : วีซ่า ออสเตรเลีย
  รายละเอียด :
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน - แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว - แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมสำเนา 2 ชุด 3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 4. สำเนาบัตรประชาชน 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 6. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) - สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และวันลาหยุดงาน - สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า - สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา 7. หลักฐานการเงินที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดเงินฝาก(ฉบับจริง)แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 8. จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือญาติที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดงความสัมพันธ์, หลักฐานการเงินของ เพื่อนหรือญาติ รวมถึงหลัก ฐานการติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณีที่ไปพักบ้านเพื่อนหรือญาติ) 9. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) 10. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) ** หมายเหตุ : ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง :สำหรับผู้เดินทางที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ และ ประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง :สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดา และมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ สำเนาสูติบัตร ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย ท่องเที่ยว ธุรกิจ 3,650 บาท :ค่าดำเนินการของศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย 600 บาท :ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการอนุมัติวีซ่า ประมาณ 5-7 วันทำการ ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) สถานเอกอัครราชทูต ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ห้อง 2 และ 3 ชั้น 34 อาคารไทย ซี ซี 889 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 02 3446400 ( วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 14.30-16.30 ) โทรสาร : 02 3446593 อีเมล์ : info.diacth(at)vfshelpline.com เว็บไซต์ : http://www.vfs-au.net วัน เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (สำหรับยื่นวีซ่า) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 15.00-16.30 น. (สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน)
  ราคา : 0 บาท/ ท่าน
  สั่งซื้อ : ท่าน  ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาพิเศษ

  ทัวร์อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก ไนแอกการ่า 10วัน6คืน

  a>>AaA?Ne1?Oe1eOE1a??O??O-?AN3/4Ai?NCAi
  ข้อมูลแนะนำทัวร์ท่องเที่ยว
  สินค้ามือ 2
  แนะนำสถานีรถโดยสาร
  ข้อมูลสถานฑูตประเทศต่างๆ
  ข้อมูลแต่ละประเทศ
  hotel & resort
  Restuarant & Fast food
  ชำระเงินออนไลน์
   
  ดาวน์โหลด Acrobat Reader
  ยินดีรับบัตรVISA-MASTER CARD
   

  Copyright ©2015 All Rights Reserved จัดการเว็บไซต์

  Home | About us | Contact us| Payment | Tip 4u trips